ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​ឯកឧត្តម Joseph Scheuer, Resident Coordinator នៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​ធ្នូ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ