ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់សារព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបសម្តែងការគួរសម​ និងជម្រាបលារបស់លោក Yasuhisa Ojima ប្រធានស្ថានតំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា
ថ្ងៃទី១០ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ