ព័ត៌មានផ្សេងៗ

នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់ «វិញ្ញាបនបត្រ​ផ្ដល់​ការ​អនុញ្ញត​ធ្វើ​ជា​ប្រតិបត្ដិករ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ ប្រតិបត្ដិករ​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់ និង​ទូទាត់​មូលបត្រ ប្រតិបត្ដិករ​រក្សា​ទុក​មូលបត្រ និង វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួល​ស្គាល់​ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់​សាច់ប្រាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ បញ្ជិកា​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ​ចុះ​បញ្ជីផ្ទេរ​មូលបត្រ ភ្នាក់ងារ​ទូទាត់ ក្រុមហ៊ុន​គណនេយ្យ ជំនាញ និង​សវនករ​ឯករាជ្យ​ផ្ដល់​សេវា​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ» ។

ថ្ងៃទី៧ ខែ​មីនា ២០១១