ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម លើកទី៧
ថ្ងៃទី២៣ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ