ព័ត៌មាន

សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពី ការចាត់តាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ