ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និង សវនកម្ម នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​មិថុនា ២០២១

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និង សវនកម្ម នៃរដ្ឋសភាស្តីពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ១៨ ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ១៨ នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈ Zoom នាព្រឹក ថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ