ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា របស់​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ថ្លែង​ក្នុង ពិធី «ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ឯកសារ​ឌីជីថល​ជំនាន់​ទី ១ (FMIS Portal V1) នៅ​រដ្ឋបាល​ស្រុក និង រដ្ឋបាល​ឃុំ»
ថ្ងៃទី១២ ខែ​ឧសភា ២០២២

ទាញយកសុន្ទរកថានៅខាងក្រោម ៖

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ