ព័ត៌មាន

បទឧទេ្ទសនាម របស់ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភា ស្តីពី សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ