ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិត Ludger Schuknecht, Vice President and Corporate Secretary របស់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB)
ថ្ងៃទី១០ ខែ​កញ្ញា ២០២១

	

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ