ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​គន្លឹះ របស់ អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែង​ក្នុង សិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ការឈ្វេងយល់​អំពី​ការ​កសាង​ក្របខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច និង គោលនយោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ សម្រាប់​ការរៀបចំ​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០២២
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​សីហា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ