ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ក្នុងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពី “ការតម្រឹមនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង និង ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ”
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ