ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា របស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុង ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ “មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់ការអប់រំឌីជីថល”
ថ្ងៃទី១ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ