ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី, រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និង ធុរកិច្ចឌីជីថល ថ្លែងក្នុង ពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី «គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨»
ថ្ងៃទី៤ ខែ​តុលា ២០២៣
DPM_Opening_Remark_FinTech_Cleaned_1
DPM_Opening_Remark_FinTech_Cleaned_2
DPM_Opening_Remark_FinTech_Cleaned_3
DPM_Opening_Remark_FinTech_Cleaned_4
DPM_Opening_Remark_FinTech_Cleaned_5
DPM_Opening_Remark_FinTech_Cleaned_6
DPM_Opening_Remark_FinTech_Cleaned_7
DPM_Opening_Remark_FinTech_Cleaned_8

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ