ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែង​ក្នុង ពិធីបើកការផ្សព្វផ្សាយ «ចក្ខុវិស័យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០៣០»
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ