ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពី «ការតម្រឹមនីតិវិធីអនុវត្តការងារ តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង និង ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ» (Business Process Streamlining and Change Management)
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ