ព័ត៌មាន

មតិសំណេះសំណាល អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានកិត្តិយស សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគ្គលិក មន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុង ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិវត្តជនថ្នាក់កណ្តាល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី៤ ខែ​មេសា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ