ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា របស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុង ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើជាផ្លូវការ ចក្ខុវិស័យនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពី សុខដុមនីយកម្មការកែទម្រង់ ៣ បូក ១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃទី៧ ខែ​ធ្នូ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ