ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថាគន្លឹះ អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម ថ្លែងក្នុង «ពិធីដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នូវគម្រោងធ្វើសុខដុមនីយកម្ម ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី និង គ្រប់គ្រងទិន្នន័យគាំពារសង្គម»
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​មិថុនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ