ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុងពិធី «ប្រកាសពង្រីកការប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ FMIS, ពង្រីកការអនុវត្តនីតិវិធីតាម FMIS ទាំងស្រុង, ពង្រីកការប្រើប្រាស់ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ការប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង រៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ នៅក្រសួងចំនួន ៥ ដំបូង»
ថ្ងៃទី២២ ខែ​មីនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ