ព័ត៌មាន

បទឧទ្ទេសនាម​របស់​របស់​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិតសភា​ចារ្យ​ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពី​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ​រដ្ឋសភា កាលពី​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧
ថ្ងៃទី១៨ ខែ​មេសា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ