ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុងពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ នូវ គម្រោង FMIS នៅតាមការដ្ឋានបន្ថែមថ្មី និង ការប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលថ្មី”
ថ្ងៃទី៨ ខែ​ឧសភា ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ