ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រកាសឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៃ “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥”
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មិថុនា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ