ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា របស់អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ថ្លែងក្នុង ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថានជាផ្លូវការ
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​តុលា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ