ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ផែនការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋឆ្នាំ២០២៣
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មករា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ