ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គប្រជុំក្រុមការងារ “ឃ” ផ្នែកនីតិកម្ម ពន្ធដារ និងអភិបាលកិច្ច រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយវិស័យឯកជន
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​កញ្ញា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ