ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំលើកទី ២ នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងរៀបចំផែនការមេ ដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណង (គ.ស.ផ.) ពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍លទ្ធផលការរៀបចំផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុ ដំណាក់កាលទី ២
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មីនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ