ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹងសម្រាប់សារព័ត៌មាន ស្ដីពី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តថវិកា ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី៩ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ