ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់សារព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបពិភាក្សាការងាររបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី​ (SBF)
ថ្ងៃទី២ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ