ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹងសម្រាប់សារព័ត៌មាន ស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តំណាងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ប៊ូ យ៉ុង ខ្មែរ II ខូអិលធីឌី អំពីការផ្តល់ជំនួយរថយន្តក្រុង ប្រភេទថ្មី ចំនួន ១ ០០០ គ្រឿង ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​មិថុនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ