ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៤ «គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម»
ថ្ងៃទី២១ ខែ​មីនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ