ព័ត៌មាន

​ល្ងាច ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ នៅក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​អនុប្រធានទី១ ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា បានចូលរួមក្នុងពិធី​ផ្ដល់​រង្វាន់​ជា​កិត្ដិយស​ដល់ GTZ ប្រចាំ​នូវ​កម្ពុជា
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​ធ្នូ ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ