ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​-​ទទួល និង​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ស្ថានីយ​ចំណត​មិត្ដភាព កម្ពុជា​-​ជប៉ុន ពោធិ៍សាត់ នៅ​ពោធិ៍សាត់, ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ។
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ