ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សារណៈនៃ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា រវាង គណៈ​កម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា វិទ្យាស្ថាន​ហិរញវត្ថុ​កម្ពុជា និង វិទ្យាស្ថាន​មូលបត្រ​ហុងកុង ថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ។
ថ្ងៃទី២១ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ