ព័ត៌មាន

ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី គាត ឈន់ រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ពិធី​បើក «សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្ដី​ពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​ការ​អនុវត្ដ​ច្បាប់ ស្ដី​ពី​អស្សាមិករណ៍» រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​កញ្ញា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ