ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តី​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ការងារ​រវាង​ឯកឧត្តម​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​ឯកឧត្ដម គ្រី​ស ភី​តធឹរ (Kriss Peeters) អនុប្រធាន​ធនាគារ​វិនិយោគ​អឺរ៉ុប
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​កញ្ញា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ