ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ផែនការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃទី២៤ ខែ​សីហា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ