ព័ត៌មាន

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង លេខ ០៧៤ សអយ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សង្គម​កិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង​យុវនីតិសម្បទា លើ​ករណី​ឧបទ្ទវហេតុ​នៅ​លើ​ស្ពានពេជ្រ ។
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ