ព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ​ស្ដីពី​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នូវ «ក្របខណ្ឌ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​កម្មវិធី​ស្ដារ និង​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ក្នុង​ការរស់នៅ​ជាមួយ​កូ​វីដ-១៩ តាម​គន្លង​ប្រក្រតី​ភាព​ថ្មី សម្រាប់​ឆ្នាំ២០២១-២០២៣
ថ្ងៃទី២៣ ខែ​ធ្នូ ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ