ព័ត៌មាន

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​តម្រូវការ ប្រឡង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា​ចំនួន ១២ នាក់ ដើម្បី​មក​បម្រើការ​ផ្នែក វិភាគ​ធុរកិច្ច (Business analyst) នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ផុតកំណត់ការ​ដាក់ពាក្យ​នឹងុ​ពន្យា​រហូត​ដល់ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី៣០ ខែ​កក្កដា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ