ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា របស់​អគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធ​មុនី​រ័ត្ន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មិនមែន​ធនាគារ ថ្លែង​ក្នុង សន្និសីទ​ជាតិ​ស្ដីពី​ទីផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា “មួយ​ទស្ស​វត្សរ៍​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា និង ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​មុខ”
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០២២

ទាញយកសុន្ទរកថានៅខាងក្រោម ៖

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ