ព័ត៌មាន

សម័យ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យា ដើម្បី​មក​បម្រើការ​ផ្នែក វិភាគ​ធុរកិច្ច (Business analyst) នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ វេលា​ម៉ោង ៨ព្រឹក នៅ​វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។ វិញ្ញាសា​ត្រូវ​ប្រឡង​រួមមាន៖ ១-គណនេយ្យ (១ម៉ោង ៣០នាទី) និង ២-ភាសា​អង់គ្លេស (១ម៉ោង ៣០នាទី) ។
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​សីហា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ