ព័ត៌មាន

លិខិត​លេខ ៧០៥០ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ សំណើ​សុំ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ផែនការ​សកម្មភាព​សម្រាប់​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កែ​ទម្រង់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ដំណាក់​កាល​ទី ២ សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។ បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ផែនការ​សកម្មភាព នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​មក​លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែ​ទម្រង់ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​អោយ​បាន​មុន​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០ ។
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ