ព័ត៌មាន

លិខិត​លេខ ០៩៣ សហវ.វស ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សូម​ឯកភាព​​ជា​គោលការណ៍​ធ្វើការ​ធានា​ចំណាយ​នូវ​ថវិកា​បដិភាគ​រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់​ការ​បោស​សម្អាត​មីន និង​កាក​សំណល់​សង្គ្រាម នៅ​ការដ្ឋាន​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ស្ទឹង​ពោធិសាត់ ទំនប់​លេខ ៣ និង​លេខ ៥ ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ