ព័ត៌មាន

លិខិត​លេខ ០៦៧ សហវ.វស ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សូម​ឯកភាព​ជា​គោល​ការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ការងារ​ជួសជុល​ទំនប់​អាងទឹក​ត្រពាំង​ថ្ម ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ភ្នំស្រុក ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ