ព័ត៌មាន

លិខិត​លេខ ០៥៧ សហវ.វស ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ តាម​ការ​អនុម័ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​ស្ដីពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​ពី​មូលនិធិ​បដិភាគ​ជប៉ុន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សូម​ធានា​ចំណាយ​ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ដ ម្កាក់ ស្រុក​ជីក្រែង ខេត្ត​សៀមរាប ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ