ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោល​ការណ៍ផ្ដល់​ថវិកា​បន្ថែម ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម ដោយ​ត្រូវ​ធ្វើការ​ចរចា និង​ធ្វើ​វិសោធន៍​កម្មកិច្ច​សន្យា​ជួស​ជុល និង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ប្រឡាយ​មេ​ប៉ាន់ណោជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​កិច្ច​សន្យា​នេះ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​ក្រោម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​របស់ ADB លេខ 2585-CAM (SF) ។
ថ្ងៃទី២២ ខែ​កក្កដា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ