ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ធ្វើការ​ជួសជុល និង​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្រ្ត​កីចក សម្រាប់​ការ​ងារ​ជំហាន​ដំបូង​ក្នុង​អនុគម្រោងទី១ និងទី២ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី លេខ 2480-CAM(SF) ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែ​តុលា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ