ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកាជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម ដើម្បី​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ទំនប់​បង្ហៀរ​អន្លង់រុន និង ទំនប់​បង្ហៀរ​ក្ដារ ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រៃវែង ដោយ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិការ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី លេខ 2480-CAM(SF) ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ