ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ធ្វើការ​ធានា​ចំណាយ​នូវ​ថវិកា​បដិភាគ​រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់​ការ​បោស​សម្អាត​មីន និង​កាក​សំណល់​សង្រ្គាម (ជំហានទី២) នៅ​ទីតាំង​គម្រោង​ការពារ​ទឹក​ជំនន់​ទន្លេ​កំពង់ត្របែក ខេត្ត​ព្រៃវែង ។
ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ