ព័ត៌មាន

លិខិត​ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​ផ្ដល់​ថវិកា​បន្ថែម ជូន​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម សម្រាប់​ជួសជុល​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ប្រព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព ៩៥ ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះវិហារ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ថវិកា​ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​សហ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី លេខ 2585-CAM (SF) ។
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​មិថុនា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ